Informatie voor verwijzers

In Nederland is de opleiding tot diëtist wettelijk geregeld. Daarbij is het recht tot het voeren van de titel diëtist voorbehouden aan degene die met goed gevolg de HBO-opleiding Voeding & Diëtetiek heeft afgerond. Een diëtist behandelt na verwijzing door een arts of via “directe toegang diëtetiek”. Iedere patiënt krijgt jaarlijks 3 uur dieetadvies vergoed vanuit de basis verzekering. Er geldt hierbij een verplicht eigen risico van (in 2022) 385 euro per persoon per jaar. Veel verzekeraars hebben ook nog vergoedingen voor dieetadvies in de aanvullende verzekering opgenomen. Voor een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

Dieetadvies aan patiënten met de chronische aandoeningen: diabetes mellitus, COPD of CVRM wordt vergoed vanuit Ketenzorg.  Aan de vergoeding vanuit Ketenzorg zit geen maximum per jaar en er geldt geen verplicht eigen risico.

Kwaliteitsregister
Inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici is voor diëtisten verplicht. De criteria voor registratie worden iedere 5 jaar opnieuw vastgesteld door alle paramedische beroepsverenigingen binnen de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (www.kwaliteitsregisterparamedici.nl).

Dieetbehandeling
Dieetbehandelingsrichtijnen (Elsevier gezondheidszorg ISBN 903521899X), de NDF voedingsrichtlijn bij diabetes type I en II, en de artsenwijzer diëtetiek (www.artsenwijzer.info) vormen de basis voor de vakinhoudelijke werkwijze van de diëtist. Er wordt gestreefd naar evidence based handelen.
Bij dieetbehandeling is sprake van een medische indicatie. Behandeling vindt plaats na verwijzing door een arts of via de directe toegang diëtist (DTD). CZ en de Friesland verzekering vergoeden geen DTD (eisen en verwijzing).

Een dieetbehandeling bestaat uit de volgende activiteiten:

  • Aanmelding: registratie van onder andere persoonsgegevens, medische gegevens en aanvullende gegevens. Op basis hiervan bepaalt de diëtist het zorgniveau.
  • Diëtistisch onderzoek: onder andere onderzoek naar verwachtingen, hulpvraag, medische voorgeschiedenis, huidige laboratoriumwaarden en stofwisselingsgegevens, psychosociale gegevens, eetgedrag en voedingstoestand.
  • Diëtistische diagnosestelling: analyse van verkregen gegevens en formuleren van het kernprobleem.
  • Vaststellen behandelplan/behandeling: bepalen van de doelstelling van de behandeling en het opstellen van het behandelplan.
  • Uitvoeren van de behandeling.
  • Evaluatie van resultaten en toetsing aan doelstelling van de behandeling.
  • Afsluiting van de behandeling: registreren van eindgegevens, reden van afsluiting, maken van vervolgafspraken, informeren van de verwijzer.

Behandeltijd
De meest voorkomende indicaties voor dieetzorg zijn ingedeeld in 4 zorgniveaus, zie artsenwijzer diëtetiek (www.artsenwijzer.info) Deze zorgniveaus geven aan hoeveel tijd volgens de beroepsvereniging (NVD/DCN) nodig is voor kwalitatief verantwoorde dieetbehandeling.

Indien blijkt dat minder tijd nodig is, zal de diëtist niet de maximale tijd benutten.

N.B. Reistijd en reiskosten ten behoeve van huisbezoek zijn niet inbegrepen deze worden extra in rekening gebracht. Indien u het van belang vindt dat een cliënt thuis bezocht wordt, kunt u dit op de verwijzing aangeven.

Tot slot
Een dieetadvies is voor veel mensen ingrijpend. Het niet meer ‘gewoon’ kunnen of mogen eten is een aanzienlijke inbreuk op het dagelijkse leef- en eetpatroon en vraagt begrip en begeleiding. Het inspelen op de leefomstandigheden van de patiënt is onontbeerlijk voor het volhouden van het dieet om zo het gewenste resultaat te behalen. Een diëtist levert daarom maatwerk voor de patiënt. Daarnaast is het motiveren en stimuleren tot de gewenste gedragsverandering een belangrijk onderdeel van de dieetbehandeling.